1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklės ir garantija“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu RMA.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Taip pat nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes RMA.lt internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti pateikiama (-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą į šią informaciją užsakytos (-ų) prekės (-ių) paruošimo metu.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ“.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma RMA.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes RMA.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su RMA.lt internetine parduotuve šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis RMA.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės RMA.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik "Privatumo politika" 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus grąžinimo teisę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes pasirinkdamas būdą užsakymo metu:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas „Swedbank“, AB „DNB bankas“, AB „SEB bankas“, AB „Citadele bankas“, „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, AB „Nordea bankas“ bei AB „Šiaulių bankas“. Mokant už prekes šiuo būdu,  Pinigus Pirkėjas perveda į RMA.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. ir 7.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti avansą, o Pardavėjas, tik gavus apmokėjimą už prekes formuoja prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano RMA.lt“ jis mato užsakymo lapą, jame nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai, administravimo mokesčiai.

7.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

7.6. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės: Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje RMA.lt įvairias akcijas.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9. PREKIŲ GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

9.1. Kiekvienos RMA.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

9.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

9.5. Pardavėjas neteikia prekių Gamintojo garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

9.6. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

9.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantiniai centrai“.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

10.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su RMA.lt internetine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

10.1.1.1. garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų ir kt.) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir kai Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

10.1.1.2. dovanų kuponų pardavimo;

10.1.1.3. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo).

10.1.2. Taisyklių 10.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

10.1.3. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

10.1.4. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

10.1.5. Jei Pirkėjas RMA.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 10.1.1. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 10.1.1. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

10.1.6. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna RMA.lt.

10.1.7. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

10.1.8. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. RMA.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. RMA.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS ĮSIGIJUS NEKOKYBIŠKAS PREKES

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

 11.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

 11.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

 11.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

 11.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

 11.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 11.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

 11.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 11.4.1. pranešti apie tai RMA.lt el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

 11.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

 11.4.3. pateikti laisvos formos prašymą;

 11.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone nenumatytas ilgesnis prekės garantijos terminas.

 11.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

 11.7. Jei Pirkėjas RMA.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.13 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

 11.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 11.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o RMA.lt, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

 11.10. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

 11.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. RMA.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. RMA.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

 11.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna RMA.lt.

 11.13. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS KITAIS ATVEJAIS

12.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 darbo dienas, informuoti Pardavėją el. paštu [email protected], Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna RMA.lt.

 12.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos remiantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta dėl šių prekių:

 12.2.2. fotografijos ir kinematografijos prekių;

 12.2.12. mašinų ir mechaninių įrenginių;

 12.2.13. elektros mašinų ir įrenginių, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatų;

 12.2.16. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

 12.3. Apie prekių grąžinimą 12.2 punkte nurodytu atveju Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

 12.4. Taisyklių 12.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos.

 12.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

 12.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos tuo pat metu.

 12.7. Jei Pirkėjas RMA.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir siekia grąžinti vieną komplekto dalį dėl 12.2 punkte nurodytų priežasčių, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

 12.8. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

 12.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. RMA.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. RMA.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

 12.10. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tapačiomis prekėmis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna RMA.lt.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei RMA.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

RMA.lt - Naudojimo instrukcija: Čia

RMA.lt - Privatumo politika: Čia

RMA.lt - Kontaktai: Čia